Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na  zabezpečenie mobility   osoby s ŤZP a na  úpravu osobného motorového vozidla .

Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.

Peňažný príspevok sa poskytne,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
 • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla ("predfaktúra") alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla ("faktúra") vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 • zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.


Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:

 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov  nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

zdroj: www.employment.gov.sk