Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy  životného minima   a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem

 • vlastnou prácou,
 • výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku,
 • uplatnením nárokov.


Pomoc v hmotnej núdzi je  

 • dávka v hmotnej núdzi,  
 • ochranný príspevok ,
 • aktivačný príspevok ,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa ,
 • príspevok na bývanie .


Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi   a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

Tento zákon upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní:

 • osobitného príspevku ,
 • jednorazovej dávky v hmotnej núdzi .


Základné životné podmienky
  na účely tohto zákona  sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie .

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a sú financované zo štátneho rozpočtu.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

Na pomoc v hmotnej núdzi má nárok:

 • občan Slovenskej republiky,
 • cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom číslo 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi počas:

 • výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
 • členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky.

Domácnosť tvoria členovia domácnosti, ktorými na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sú:

 • jednotlivec,
 • manžel a manželka,
 • manžel, manželka a nezaopatrené deti ) žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti,
 • rodičia a deti nad 25 rokov veku, žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
 • fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu (podľa § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • plnoleté fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou (podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z .z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.)


Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je:

 • nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti  alebo ústavnej starostlivosti,
 • fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo
 • dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi a ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, a to aj, ak mu nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti v čase posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi už netrvá, alebo ktorému sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičmi.

Za príjem sa považujú:

 • príjmy podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z. z.  a
 • štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.


Za príjem sa nepovažujú:

 • 25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine,
 • 25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
 • 25 % z materského, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
 • príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • príspevky poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • 25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
 • vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
 • suma zvýšenia dôchodkovej dávky za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
 • opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
 • výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného, ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
 • jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem príspevku na opatrovanie,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • štipendiá, okrem štipendia študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme  priznaného podľa zákona  č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 • jednorazový príspevok podľa zákona po vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 podľa zákona č. 410/2004 Z. z.,
 • príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.

Rozhodujúce obdobie pri posudzovaní príjmu je kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a príjem dosiahnutý priebežne počas celého obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovanie.

Členovia domácnosti sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť hmotnú núdzu.

Za majetok sa považujú:

 • hnuteľné veci,
 • nehnuteľné veci,
 • práva, ak to ich povaha pripúšťa,
 • majetkové hodnoty, ak to ich povaha pripúšťa.

Za majetok sa nepovažujú:

 • motorové vozidlo, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a využíva sa na individuálnu prepravu, na ktorú je člen domácnosti odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotovenom osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.

Ak si členovia domácnosti neuplatnia svoje nároky, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.

Nároky sú:

 • výživné,
 • náhradné výživné,
 • dávky sociálneho poistenia,
 • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia,
 • dávky sociálneho zabezpečenia,
 • rodičovský príspevok,
 • opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
 • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.


Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a  príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume.
Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma nárokov je nižšia ako 1 euro.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • u jednotlivca 61,60 € mesačne,
 • u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 € mesačne,
 • u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne,
 • u dvojice bez detí 107,10 € mesačne,
 • u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 € mesačne,
 • u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 216,10 € mesačne.


Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého  plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je v právnom  vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti dohodnutom v  rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej  dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou  organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so  sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo  sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej  prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len "organizátor  dobrovoľníckej činnosti") v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní:

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • dobrovoľníckej činnosti alebo
 • prác  na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej  situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.


Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahuje na člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa  zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku  pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou  prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má  nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje  choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba  uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po  sebe nasledujúcich dní,
 • ktorej vznikol nárok na aktivačný  príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na  príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • ktorej vykonávanie napr. menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Výška ochranného príspevku za každého člena domácnosti je:

 • 63,07 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý    
  • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • 34,69 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • 13,50 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je    
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € mesačne.

Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,:

 • ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
 • ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a     
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole ) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
  • je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť, podľa zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo
  • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa zákona o službách zamestnanosti, menšie obecné služby alebo dobrovoľnícka činnosť podľa tohto zákona môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menšie obecné služby alebo dobrovoľnícka činnosť podľa tohto zákona môžu byť opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý:

 • je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok.

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Výška príspevku  na každé nezaopatrené dieťa je 17,20 € mesačne.

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak:

 • zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
 • bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

Osobitný príspevok vo výške 63,07 € mesačne patrí najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fyzickej osobe,

 • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy,
 • ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan, a
 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku.

Podrobnejšie informácie nájdeme na www.https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/