Kto je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím?

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy  je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z.  o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.  Príloha zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností,  zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja  zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.  Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Legislatíva: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie - kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
 • komunikácie - kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
 • zvýšených výdavkov - kompenzujú sa zvýšené výdavky    
  • na diétne stravovanie,
  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy - kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.


Vyhotoveniu preukazu fyzickej  osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby  s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu  so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku  na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

 • lekárska posudková činnosť,
 • sociálna posudková činnosť.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou:

 • jednorazových peňažných príspevkov, ktorými sú    
  • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
  • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
  • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
  • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
  • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
  • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
  • peňažný príspevok na úpravu bytu,
  • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
  • peňažný príspevok na úpravu garáže,
 • opakovaných peňažných príspevkov, ktorými sú    
  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • peňažný príspevok na prepravu
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
  • peňažný príspevok na opatrovanie.

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Lekárskou posudkovou činnosťou sa :

 • hodnotí a posudzuje  zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
 • určuje miera funkčnej poruchy,
 • posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s  osobou bez zdravotného postihnutia,
 • posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
 • posudzuje  fyzická a psychická  schopnosť osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
 • posudzuje potreba osobitnej starostlivosti.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak:

 • má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo
 • je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby.

Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne požiada.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého  zdravotného postihnutia.

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.

Sociálnou posudkovou činnosťou sa:

 • posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením),
 • posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina),
 • posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP),
 • posudzujú všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
 • navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.


Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje:

 • mieru funkčnej poruchy,
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,
 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a
 • odôvodnenie komplexného posudku.


Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP).

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmumajetku fyzickej osoby s ŤZP.

Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne  sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie  a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €.  Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

zdroj: www.employment.gov.sk