Legislatíva - sociálna

Legislatíva

  • Zákon  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého  zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (.PDF)
  • Opatrenie  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných  materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny (.PDF)
  • Opatrenie  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne  zohľadňované sumy z ceny pomôcok (.PDF)
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov