Parkovací preukaz

Výhody   plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č.  8/2009 Z. z. o cestnej premávke.  

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:  

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou  značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny;  pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie  je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz  policajta.


Parkovací preukaz
  fyzickej osoby so zdravotným postihnutím  sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná   na účely kontroly.
 
 
Pravidlá používania 
parkovacieho preukazu:

  • môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,
  • používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou  alebo úplnou slepotou oboch očí,
  • môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla.

O vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

ziadost_o_parkovaci_preukaz.pdf