Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok  slúži na :

 • opravu pomôcky,

 • opravu úpravy pomôcky,

 • opravu úpravy osobného motorového vozidla,

 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:  

 • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,

 • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,

 • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.


Peňažný príspevok na opravu pomôcky  nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

Peňažný príspevok sa poskytne:

 • osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu,
 • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou,
 • ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla,  resp. cena opravy s cenou  všetkých doterajších opráv  je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:

 • dokladu o cene opravy ("predfaktúra") alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky ("faktúra") vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
 • zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.


Peňažný príspevok sa neposkytne:

 • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
 • na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky  a príjmu osoby s ŤZP.

zdroj: www.employment.gov.sk