Peňažný príspevok na kúpu pomôcky:

Za pomôcku sa považuje  :

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP  vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
 • osobné motorové vozidlo, ale  iba na účely výcviku jeho používania,
 • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

 

Peňažný príspevok sa poskytne,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť  sociálne dôsledky jej ŤZP,
 • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou:    
  • druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík,
  • druhého elektrického vozíka alebo
  • druhého načúvacieho aparátu,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Príspevok sa poskytne aj:

 • na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok,
 • na kúpu a na úpravu pomôcky v prípade, ak si viaceré osoby s ŤZP kupujú a upravujú jednu spoločnú pomôcku,
 • na výcvik používania pomôcky, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa  komplexného posudku na pomôcku a potrebuje získať vedomosti, zručnosti a  schopnosti na používanie tejto pomôcky alebo na overenie schopnosti  používať pomôcku,
 • na výcvik používania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, len ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.


Osoba s ŤZP je odkázaná
podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 • zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.


Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP.


Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:

 • dokladu o cene pomôcky ("predfaktúra") alebo dokladu o kúpe pomôcky ("faktúra") vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
 • dokladu o cene výcviku používania pomôcky ("predfaktúra") alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky ("faktúra") vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
 • dokladu o cene úpravy pomôcky ("predfaktúra") alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky ("faktúra") vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.


Peňažný príspevok sa neposkytne:

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného  posudku,
 • na zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:

 • je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
 • vyššia  ako  50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
 • nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Výška peňažného príspevku je najviac 8 630, 42 €.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €,
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.


Určenie výšky: 

 • určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny  výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby  s ŤZP,
 • určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti  obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré  osoby s ŤZP.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

www.employment.gov.sk