Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Na kompenzáciu  zvýšených výdavkov  sa poskytujú:

 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie ,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia ,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla ,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom .

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú  výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu .

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.


Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia  slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú  výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby  uvedeného   v prílohe č. 6. zákona .

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú  výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby , ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania  technicky náročných pomôcok uvedených  v prílohe č. 7  zákona .

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak príjem  osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 mesačne.