Zdravotnícke pomôcky od 1.7.2015

30.06.2015 21:54

Limit skupiny D - Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov

D1 Glukomery pre inzulínový režim

D1.1 Glukomery pre inzulínový režim bez hlasového výstupu - kus za 5 rokov

D1.2 Glukomery pre inzulínový režim s hlasovým výstupom  - kus za 5 rokov

        /nekvalifikovaná strata videnia na obe oči a neschopnosť
         manipulácie s glukomerom bez hlasového výstupu/

D2 Kontrolné roztoky ku glukometrom - kus za 5 rokov

D3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom

 • pre diabetikov liečených intenzifikovaným inzulínovým režimom - 75 kusov za mesiac
 • deti do 10 rokov veku - 150 kusov za mesiac
 • diabetici od 10 do 18 rokov veku - 100 kusov za mesiac
 • gravidné ženy - 100 kusv za mesiac
 • pre diabetikov liečených konvenčným inzulínovým režimom - 50 kusov za dva mesiace
 • perorálnymi antidiabetikami, inkretínovými  injekčnými mimetikami  a diétou - 50 kusov za štyri mesiace

D4 Lancetové perá 

 • pre diabetikov liečených intenzifikovaným alebo konvenčným režimom - kus za 5 rokov

D5 Lancety pre lancetové perá

 • pre intenzifikovaný režim - 200 kusov za rok
 • pre konvenčný režim  - 100 kusov za rok
 • pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami a diétou - 100 kusov za rok

D6 Inzulínové pero s možnosťou dávkovania 1 a  viac IU

 • u detí do 18 rokov veku  a pre poistenca s intenzifikovaným inzulínovým režimom - 2 kusy za 3 roky

D7  Inzulínové pero s možnosťou dávkovania 0,5 IU 

 • u detí do 15 rokov veku a pre poistenca s intenzifikovaným inzulínovým režimom - 2 kusy za 3 roky

D8 Ihly k aplikácii liečív u diabetikov  pomocou pera

 • pre konvenčný režim - 200 kusov za rok
 • u detí do 15 rokov veku - 300 kusov za rok
 • pre intenzifikovaný režim  - 300 kusov za rok
 • pre liečbu inkretínovými injekčnými mimetikami - 200 kusov za rok

D9 Striekačky so zatavenou ihlou

 • konvenčný režim - 800 kusov za rok
 • intenzifikovaný režim u dospelých a u detí do 18 rokov veku - 1200 kusov za rok

D10 Inzulínová pumpa s príslušenstvom

D10.1.1 Inzulínové pumpy - kus za 4 roky

D10.1.2 Integrovaný inzulínový systém - kus za 4 roky

D10.2.1 Infúzny set - kus za tri dni, desať kusov za mesiac

D10.2.2 Zásobník inzulínu - 100 kusov za rok

D10.2.3 Pohyblivý tŕň - kus za rok

D10.2.4 Batérie - 16 kusov za rok

D10.2.5 Adaptér

D10.2.6 Puzdro - kus jednorazovo

D10.2.7 Pás - kus za dva roky

D11 Testovacie prúžky na testovanie   moča

D11.1 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy

 • intenzifikovaný režim u dospelých - 50 kusov za mesiac
 • intenzifikovaný režim u detí do 18 rokov veku - 50 kusov za mesiac
 • konvenčný režim - 50 kusov za dva mesiace
 • perorálnymi antidiabetikami a diétou - 50 kusov za tri mesiace

D11.2 Testovacie prúžky na stanovenie ketolátok

 • intenzifikovaný režim u dospelých - 50 kusov za mesiac
 • intenzifikovaný režim u detí do 18 rokov veku - 50kusov za mesiac
 • konvenčný režim - 50 kusov za dva mesiace
 • perorálnymi antidiabetikami a diétou - 50 kusov za tri mesiace

D11.3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a iných látok

 • intenzifikovaný režim u dospelých - 50 kusov za mesiac
 • intenzifikovaný režim u detí do 18 rokov veku - 50kusov za mesiac
 • konvenčný režim - 50 kusov za dva mesiace
 • perorálnymi antidiabetikami a diétou - 50 kusov za tri mesiace

D 12 GLUKÓZOVÝ  SENZOR

Senzor pre kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy z intersticiálnej tekutiny

 • 4 kusy počas gravidity -  diabetičky s DM 1. typu
 • 4 kusy za rok - deti do 18 rokov veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe a nie sú dostatočne metabolicky kompenzované s HbA1c viac ako 8% (podľa DCCT metodiky) alebo s opakovanými závažnými hypoglykémiami


Vysvetlivky:

Konvenčný režim
- podávanie inzulínu jedenkrát až dvakrát denne

Intenzifikovaný režim - podávanie inzulínu tri a viackrát denne

I. Preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia skupiny D

Inzulínové pumpy (D10.1.1) sa poskytujú pre poistenca na intenzifikovanom inzulínovom režime napriek použitiu dlho účinkujúceho inzulínového analógu, ktorý je nedostatočne kompenzovaný, HbA1c viac ako 7,5 % (podľa DCCT metodiky) pred začatím liečby a s opakovanými závažnými hypoglykémiami alebo pri nedostatočnej kompenzácii diabetu pred plánovanou graviditou a počas gravidity.

Integrovaný inzulínový  systém (D10.1.2) sa poskytuje pre poistenca na intenzifikovanom inzulínovom režime napriek použitiu dlho účinkujúceho inzulínového analógu, ktorý je nedostatočne kompenzovaný, HbA1c viac ako 7,5 % (podľa DCCT metodiky) pred začatím liečby a s opakovanými závažnými hypoglykémiami alebo pri nedostatočnej kompenzácii diabetu pred plánovanou graviditou a počas gravidity.

Hradená liečba v skupine D 10.1.1 a D.10.1.2 podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

----------------------------------------------------------------------------

Limit skupiny J - Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim

J1 Obuv ortopedická sériovo vyrábaná

J1.2 obuv ortopedická s diabetickou úpravou - pár za rok u diabetikov so známkami diabetickej nohy

----------------------------------------------------------------------------

Limit skupiny A  - Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva

A3 Gázové tampóny

A 3 Gázové skrútené tampóny

 • pre deti do 18 rokov - 100 kusov za mesiac
 • pre dospelých - intenzifikovaný režim - 100 kusov za dva mesiace
 • pre dospelých - konvenčný ražim - 100 kusov za tri mesiace

A15 Diagnostické náplasti

 •  diabetes mellitus - kus jednorázovo
 • v prípade negatívneho testu neuropátie - kus za rok