Svetový deň diabetu v Bratislave

12.12.2014 13:30

CUKROVKA - CHRÁŇME NAŠU BUDÚCNOSŤ

Združenie na pomoc diabetikom zorganizovalo pri príležitosti Svetového dňa

diabetu dňa 11. novembra 2014 v bratislavskom Dome kultúry Ružinov edukačné

podujatie pre verejnosť. Podujatie zorganizovalo v spolupráci s Mestskou časťou
Ružinov a Asociáciou na ochranu práv pacientov SR.

Zľava: Mgr. Henrieta Valková, vedúca soc. odboru MČ Ružinov, Ing. Dušan

Pekár, starosta MČ Ružinov, prednášajúci lekári - MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA,

MUDr. Ľudotív Šutarík, CSc., doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.


Akivita bola prihlásená  do International Diabetes Federation ako podujatie konané

k Svetovému dňu diabetu. Podujatie otvorila riaditeľka Kancelárie Svetovej

zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH a Mgr.

Miroslav Madaj, riaditeľ Združenia na pomoc diabetikom. Účastníkov pozdravili aj

Dušan Pekár, starosta Mestskej časti Ružinov, Petr Kučera, prezident Asociácie

na ochranu práv pacientov SR, Mgr. Vlastimil Milata za Svaz diabetiků České republiky.
Podujatie sa nieslo v duchu tohtoročného hesla Svetového dňa diabetu - Zdravé

stravovanie sa začína raňajkami. Aj preto bola prvá prednáška Mgr. Klaudie Šugrovej
z Nitry venovaná stravovaniu diabetikov.

O tom, že cukrovka je závažné ochorenie  a má dopady na život diabetika

aj  v sociálnej  rovine hovorila Mgr. Andrea Bukovská /na foto/,

ktorá podujatie zároveň moderovala.

O sociálnych službách v Ružinove hovorila Mgr. Henrieta Valková,

vedúca odboru  sociálnych vecí MČ Ružinov.


Druhý blok prednášok bol venovaný medicínskemu pohľadu liečby

cukrovky.  O výskyte diabetu v Bratislave, ako aj o novinkách v liečbe

cukrovky hovoril  MUDr. Jozef Lacka, PhD, MBA, z diabetologickej

ambulancie Trnava a Bratislava.


MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.  z Univerzitnej nemocnice Martin hovoril na tému

Diabetik a inzulínová pumpa a následne  Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

na tému Komunikácia lekár - pacient -u detského pacienta.

V tomto bloku vystúpila aj zástupkyňa pacientov - za združenie Diabetikinfo -

pani Mgr. Ľubica Pilková.
Súčasťou podujatia boli prezentácie dodávateľov zdravotnickýchpomôcok,

racionálnych potravín, diabetickej obuvi. Záujemcom zmerali glykémiu

a krvný tlak.


ZDRUŽENIE NA POMOC DIABETIKOM JE OBČIANSKE ZDRUŽENIE,

KTORÉ VZNIKLO V DECEMBRI 2005 SO SÍDLOM V BRATISLAVE

A MÁ CELOSLOVENSKÚ PÔSOBNOSŤ.

Od roku 2008 vydáva pre diabetikov časopis Diaživot, ktorý je venovaný
edukačným a informačným témam z oblasti zdravotnej starostlivosti
o diabetikov a z oblasti sociálnej,kam patrí sociálna pomoc a sociálne
služby. Taktiež vydáva publikáciu zo života diabetikov pod názvom
Môj život s cukrovkou. V roku 2014 otvorilo združenie edukačné
a poradenské centrum v Bratislave - Centrum pomoci diabetikom -
kde poskytuje edukáciu, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,
edukačné a informačné materiály.