Poplatky v zdravotníctve

09.04.2015 15:46

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:


 • - objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,

 • - vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,

  - vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

  - potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,

  - výmenný lístok k špecialistovi,

  - prednostné ošetrenie.

  Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.

  Lekári môžu požadovať úhradu za:


  výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
  napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či
  na zbrojný pas.

  Cenník poplatkov:
  • kontrolujú VÚC,  • výnosy z pokút budú príjmom príslušného samosprávneho kraja,  • výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť
   na viditeľnom mieste v čakárni,  • na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia
   poplatku z cenníka.

  Čo zaujíma pacientov?
  • Môže alergológ pýtať 5 Eur za výdaj karty inému lekárovi -
   alergológovi?

   Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za
   takýto úkon požadovať úhradu, keďže nejde o poskytovanie zdravotnej
   starostlivosti, ani službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
   Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou
   podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poznamenávame, že
   špecialista spravidla nevydáva svoju zdravotnú dokumentáciu, ale pacientovi
   vypracuje lekársku správu.  • Viete mi vysvetliť, čo znamená pojem "ročný registračný
   poplatok", konkrétne vo výške 20 eur?

   Ročný registračný poplatok nie je
   poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacou s poskytovaním
   zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
   nemôže požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ zdravotnej
   starostlivosti nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej
   starostlivosti.  • U môjho endokrinológa ma zaujal poplatok "Elektronické
   spracovanie dát vyšetrenia". Ako zistím, či je vôbec tento poplatok vo výške 1
   euro schválený alebo ho lekár vyberá od každého pacienta pri odchode z ordinácie
   neoprávnene?
   V nadväznosti na novelu zákona č. 577/2004 Z. z. v
   súvislosti s elektronickým zdravotníctvom s účinnosťou od 1. mája 2015 má byť
   úhrada za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej
   starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve vo výške 0 €. V
   súčasnosti je jeho výška za túto službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej
   starostlivosti najviac 0,64% zo sumy životného minima.
   Každý zmluvný
   poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať zoznam zdravotných výkonov a
   služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu umiestnený na prístupnom a
   viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne.  • Keď sme prišli na kontrolu neobjednaní, lekárka nás poslala
   domov, že ona ledva stíha pacientov objednaných - platiacich (za manažment
   pacienta), ktorých má objednaných na každý deň už 5-6 týždňov dopredu. Zmenilo
   sa iba to, že už nepíše na doklad o zaplatení "za prednostné objednanie" ale "za
   profesionálny manažment pacienta", čo nikto nevie vysvetliť, za čo že to vlastne
   je... Vysvetlí mi to MZ SR?

   "Profesionálny manažment pacienta" nie je
   zdravotným výkonom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani službou
   súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za takýto úkon by
   poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal vyberať úhradu. Za prednostné
   poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci vyznačených ordinačných hodín
   určených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ
   zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu najneskôr do 30. júna 2015.  • Zaplatila som poplatok 3 eurá za CD nosič, keď som bola na
   CT vyšetrení. Informovala som sa vo svojej zdravotnej poisťovni, vraj to
   pracovisko majú zazmluvnené. Keď som si pýtala príjmový doklad - za čo vlastne
   platím, odpoveď znela, že za technológiu. Dostala som iba potvrdený blok s
   registračnej pokladne, kde nie je napísané nič konkrétne. Je to v poriadku?

   Z diagnostického vyšetrenia pacienta poskytovateľ vypracuje výsledok
   vyšetrenia (popis). Ak poskytovateľ, ktorý žiadal o vyšetrenie, k popisu
   vyžaduje aj CD nosič, poskytovateľ, ktorý vyšetrenie vykonal, nesmie požadovať
   za vyhotovenie CD nosiča úhradu. (Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti
   zo zdravotnej indikácie.)  • Musím platiť poplatok za odber krvi u svojho praktického
   lekára, keď ide o predoperačné vyšetrenie?

   Ak je odber krvi indikovaný
   zo zdravotných dôvodov, zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie za
   takýto výkon od poistenca požadovať úhradu.  • Platila som za rtg. zubov na CD poplatok 7,50 eur. Nikde v
   ambulancii som nevidela cenník, kde by bolo napísané, za čo vyberajú poplatky.
   Je takýto poplatok v poriadku?

   Zubár môže od pacienta prijať úhradu za
   rtg zubov na CD nosiči iba v prípade, ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou
   poisťovňou na takéto výkony. Cenu takéhoto výkonu musí mať uvedenú v cenníku,
   ktorý musí byť umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných
   priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch
   zdravotníckeho zariadenia.
   Pokiaľ ide o nezazmluvnené výkony, je plné právo
   pacienta rozhodnúť sa, či pôjde k inému poskytovateľovi zdravotnej
   starostlivosti, ktorému takýto výkon zdravotná poisťovňa uhradí, alebo
   dobrovoľne využije možnosť ponúkanú poskytovateľom mimo systému zdravotného
   poistenia (dohodne sa s ním na vykonaní určitého vyšetrenia a uhradí mu za to
   cenu v zmysle cenníka poskytovateľa). V tomto prípade však nejde o požadovanie
   úhrady, ale o dobrovoľnú úhradu na základe dohody medzi lekárom a pacientom.
   Musí to byť ale vždy voľba pacienta, ktorú možnosť si vyberie a lekár nesmie
   podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonaním takéhoto
   uhrádzaného výkonu u neho. Poistenec však musí mať dostatok informácií o tom, že
   môže dostať túto zdravotnú starostlivosť z prostriedkov zdravotného poistenia.
   Osoby povinne zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení musia platiť zdravotné
   poistenie a majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu
   ustanovenom zákonom, čo je plne v súlade s článkom 40 Ústavy Slovenskej
   republiky.  • Prečo budú môcť lekári aj naďalej vyberať poplatky napr. za
   potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti?

   Keďže v tomto prípade nejde o
   zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia
   zdravotnej starostlivosti budú môcť za takého úkony požadovať úhradu. Vydaniu
   potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti predchádzajú určité zdravotné výkony, nejde
   o taký druh potvrdenia, ktorý je súčasťou zdravotného výkonu, ako napríklad
   potvrdenie o návšteve lekára.  • Ako to je s možnosťou dobrovoľnej platby pri vyšetrení CRP?
   Podľa zákona to vraj nie je možné a lekári sa obávajú, že to bude voči nim
   zneužívané.

   Ak je vyšetrenie CRP naordinované lekárom, je hradené z
   verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a
   lekárom - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je to na
   vlastnú žiadosť pacienta, ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na
   vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za
   dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu
   pacienta
   .  • Ak bolo cieľom zákona upratať v poplatkoch, nezabudlo MZ v
   zákone na lekárov, ktorí nemajú zmluvy, teda na súkromníkov? Nebude pacient
   čakať ešte dlhšie, keďže väčšina z nich vlastne skončí technicky?

   Pokiaľ
   ide o poskytovateľov, kritériom nie je to, či sú "súkromníci", alebo nie, ale či
   majú uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca.
   Zákon č.
   577/2004 Z. z. sa vzťahuje predovšetkým na poskytovateľov, s ktorými má
   zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu. Takýto poskytovateľ nesmie
   požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza
   na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona a nesmie
   podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť
   poistenca.
   U poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá uzatvorenú
   zmluvu so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z
   verejného zdravotného poistenia, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa
   uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia. Takýto poskytovateľ má svoj
   cenník a pacient musí byť informovaný o tom, že ide o nezmluvného poskytovateľa.  • Nenašiel som v zákone jednoznačnú odpoveď. Môže si lekár na
   základe tohto nového zákona objednať službu "manažment pacienta" u externej
   firmy? V takom prípade by poplatok nevyberal lekár, ale účtovala by si ho firma.
   Bola by to súčasť jej ekonomického výsledku.

   1,     Zákon, ktorým
   sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
   uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
   súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
   a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. apríla 2015
   ruší pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možnosť požadovať úhradu za
   prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v rámci na to vyhradených
   ordinačných hodín, ktoré schválil samosprávny kraj. Teda od nadobudnutia
   účinnosti tohto zákona samosprávny kraj už nebude môcť poskytovateľovi
   ambulantnej starostlivosti schváliť ordinačné hodiny na prednostné poskytnutie
   zdravotnej starostlivosti.
   Poskytovatelia, ktorí už mali schválené a
   osobitne vyznačené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie zdravotnej
   starostlivosti, sú povinní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona požiadať
   samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín bez osobitných
   ordinačných hodín na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to
   najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ bude oprávnený prednostne
   poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať úhradu za prednostné
   poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. júna 2015.
   2.     Objednanie poistenca na vyšetrenie (vrátane objednania na
   konkrétny čas) zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovil za súčasť zdravotného výkonu.
   Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
   súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotný výkon je ucelená
   činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku
   poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.
   z. zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú
   zdravotnícki pracovníci. Zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004
   Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
   stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke
   povolanie. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania ustanovuje zákon č.
   578/2004 Z. z.
   3.    Na základe uvedeného vyplýva, že zabezpečenie
   objednávania poistenca nemôže byť uskutočňované "externou firmou", ale samotným
   zdravotníckym pracovníkom. Za takýto úkon nemožno vyberať osobitnú úhradu.
   4.    Na záver dávame do pozornosti ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č.
   577/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2015, v zmysle ktorého poskytovateľ
   nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú
   spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
   ani iným plnením. Teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže byť
   podmienené ani úhradou externej firme (napr. za iné úkony než objednanie
   pacienta).  • Chápem to správne, že od júla budú cenníky všetkých lekárov,
   vrátane stomatológov, schvaľovať samosprávne kraje? Pokiaľ viem, doteraz
   rozhodovali iba o poplatku za prednostné vyšetrenie. Dočítal som sa, že kraje od
   vás žiadajú, aby ste spresnili, ako majú vyzerať tieto nové
   pravidlá...

   Poskytovatelia sú povinní najneskôr do 31. mája 2015
   preukázateľne zaslať príslušnému samosprávnemu kraju, podľa miesta
   prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, cenník všetkých zdravotných výkonov a
   zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.
   Samosprávne kraje ich nebudú schvaľovať, budú však kontrolovať v rámci výkonu
   dozoru u poskytovateľov.  • Nechápem, v čom ste urobili poriadok. Veď poplatkov si
   lekári budú naďalej stanovovať ako chcú, a tým pádom zostanú nejednotné. Mali
   ste poplatkom stanoviť horné hranice, aby ich kraje vedeli porovnávať. Napr.
   zubné ambulancie ani nemusia uvádzať, ako dospeli k stanovenej sume. Ako to
   chcete riešiť?

   Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v
   zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
   ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje
   vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho
   zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu. Čo sa týka stanovenia
   maximálnej ceny tzv. "cenového stropu", musíme skonštatovať, že Ministerstvo
   zdravotníctva SR neurčuje výšku poplatkov vzhľadom na zákon o cenách.  • Prosím o odpoveď na moju otázku: Lekár pneumológ mi na
   pľúcnej klinike vypíše návrh na kúpeľnú liečbu - platím poplatok za jeho
   vypísanie, ktoré v minulosti činilo 15,00 EUR? Alebo je to na rozhodnutí vedenia
   nemocnice?

   Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasťou zdravotného
   výkonu, to znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaň nemôže
   požadovať úhradu.  • V mesiaci apríl som objednaná na sonografiu a mamografiu.
   Objednávka tam funguje tak, že si pacient zatelefonuje na recepciu a pracovníčka
   pri telefóne určí termín vyšetrenia. Potom dotyčná pani poznamenala, že si mám
   okrem odporúčania lekára nachystať aj 7 eur. Má právo pýtať odo mňa tento
   poplatok?

   V prípade objednania pacienta ide o súčasť zdravotného výkonu,
   to znamená, že poskytovateľ od 1. 4. 2015 nesmie za takýto výkon požadovať od
   pacienta úhradu. Ak ide o prednostné vyšetrenie, poskytovateľ môže požadovať
   úhradu v rámci vyznačených ordinačných hodín, toto prechodné ustanovenie platí
   do 30. 6. 2015.  • Dnes som bol na vyšetrení u spádového ortopéda, ktorý odo
   mňa na záver vyšetrenia pýtal za PRVOVYŠETRENIE sumu 5 €. Podotýkam, že v
   čakárni ani na dverách ambulancie žiadne takéto upozornenie nie je! Je možné,
   aby takúto sumu požadoval za PRVOVYŠETRENIE?

   Ak ide o zmluvného lekára,
   vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že
   poskytovateľ nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej
   starostlivosti.  • Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR?
   Za
   vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely
   sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza
   Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného
   vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za
   predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.

  Čo zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  (lekárov a nemocnice)?
  • Aký bude postup v prípade žiadosti o uprednostnenia nie zo
   zdravotného, ale napr. zo sociálneho či pracovného dôvodu, tak aby to nebolo
   diskriminačné voči ostatným pacientom?

   Právne predpisy nestanovujú, akým
   spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie
   pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. stanovuje, že súčasťou
   zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania
   na konkrétny čas.  • Novela je aplikovateľná iba vo väčších mestách, ale nie v
   ambulanciách, ktoré zbierajú pacientov z okolitých obcí, ktorí sú viazaní na
   dopravu a príchody autobusov, potom počas 10-15 minút príde naraz 10 pacientov.
   Ako máme postupovať, keď sa budú dožadovať prednostného ošetrenia?

   Právne predpisy s účinnosťou od 1. mája 2015 už možnosť vyberania úhrad za
   prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebudú upravovať. Výnimkou je
   iba prechodné obdobie do 30. júna 2015, počas ktorého budú poskytovatelia
   oprávnení prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať
   úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, avšak len tí
   poskytovatelia, ktorí mali schválené a osobitne vyznačené ordinačné hodiny na
   prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
   Spôsob
   manažovania si podľa aktuálnych potrieb volí samotný poskytovateľ.

   Od
   1. júla 2015 bude možné objednať pacienta aj na konkrétny čas, avšak pacienti sa
   prednostného ošetrenia podľa doterajších predpisov dožadovať nemôžu.  • Ako je to s cenníkom, resp. zoznamom výkonov, za ktoré
   poskytovateľ smie požadovať úhradu?

   Cenník všetkých zdravotných
   výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno
   požadovať úhradu sú 2 rozdielne veci, ktoré nemožno zamieňať.
   Zoznam je nóvum, cenník je v tejto podobe skoro 2 roky, doplnila sa len
   výslovná povinnosť dodržiavať ho a zasielať ho (vrátane zmien) VÚC:
   § 102r
   ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:

   Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
   od 1. apríla 2015
   (1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015
   preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju
   príslušnému podľa miesta
   prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov
   podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri
   ktorých možno požadovať úhradu
   podľa § 79 ods. 1 písm. zv). (účinné od 1.
   apríla 2015)
   § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:
   (1)
   Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na
   výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je
   ustanovené inak,
   g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste
   cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za
   prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných
   priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch
   zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má
   zriadené (účinné od 1. októbra 2013)
   zu) dodržiavať cenník všetkých
   zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane
   každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania
   zdravotníckeho zariadenia (účinné od 1. apríla 2015)
   zv) umiestniť na
   prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch
   čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname
   chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú
   alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb
   súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ
   poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah)
   (ďalej len "zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať
   úhradu
   "), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
   zmluvu podľa osobitného predpisu (účinnosť od 1. júna 2015).
   zw)
   dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať
   úhradu
   , ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho
   zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho
   zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
   zmluvu podľa osobitného predpisu, (účinnosť od 1. júna 2015)  • Moja otázka sa týka dvoch poplatkov: vyšetrenie CRP síce
   čiastočne platia poisťovne, každá inou sumou, ale skutočná suma za vyšetrenie,
   materiál, kúpu a amortizáciu prístroja, chemikálie a príslušenstvo potrebné na
   vyšetrenie a pravidelnú kontrolu a kalibráciu prístroja, je vyššia. Je možné
   vyberať príslušný doplatok, podľa jednotlivých poisťovní vzhľadom na ich úhradu,
   aj naďalej? Samozrejme za podmienok zásad prehľadného účtovníctva a evidencie
   platieb. Podobný problém je vyšetrenie Strep A testu, pri ktorom ide o
   stanovenie prítomnosti baktérie streptococcus pyogenes v bránke hltanovej, čo
   zásadným spôsobom rozhoduje o zvolenej terapii.

        V zmysle výnosu MZ
   SR č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a
   materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je
   prístroj na vyšetrenie CRP ďalším materiálno technickým vybavením všeobecnej
   ambulancie pre dospelých a všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.
   Vzhľadom
   na túto skutočnosť predpokladáme existujúcu zmluvu medzi poskytovateľom
   ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou.
        Ak je
   vyšetrenie CRP ordinované lekárom, náklady na toto vyšetrenie prepláca zdravotná
   poisťovňa pacienta. Je na zváženie prepočítať náklady na vyšetrenie u
   poskytovateľa a porovnať ich s platbami zdravotnej poisťovne a v prípade
   diskrepancie osloviť zdravotné poisťovne. Pokiaľ je vyšetrenie CRP realizované
   na vlastnú žiadosť pacienta, teda ak nie je indikované lekárom, pacient sa
   dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná
   za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta
   zaznamenaného v zdravotnej dokumentácii.
        Naopak, prístroj Strep A test
   nepatrí medzi ďalšie materiálno technické vybavenie ambulancie všeobecného
   lekára v zmysle vyššie citovaného výnosu.
   Odporúčame preto obrátiť sa na
   zdravotné poisťovne a požiadať o zmluvu na takéto vyšetrenie. Pokiaľ zdravotné
   poisťovne zmluvu neuzavrú a teda vyšetrenie nebude hradené z prostriedkov
   verejného zdravotného poistenia, možno poplatok za toto vyšetrenie požadovať.
   Lekár by mal však vopred poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a o tom,
   že pacient vyšetrenie požaduje, vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie. Výška
   poplatku musí byť súčasťou cenníka zverejneného na dostupnom
   mieste.

  Čo zaujíma samosprávne kraje?
  • Pri vysokom počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
   každom samosprávnom kraji je potrebné určiť lehotu na schválenie zoznamu
   zdravotných výkonov poskytovaných pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb,
   služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov, ktoré
   nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej
   starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu. Aká bude lehota
   na schválenie daného zoznamu?

   Samosprávne kraje nebudú poskytovateľom
   zdravotnej starostlivosti schvaľovať zoznamy zdravotných výkonov a služieb, pri
   ktorých možno požadovať úhradu, ani cenníky všetkých zdravotných výkonov.
   Poskytovatelia majú voči samosprávnym krajom len povinnosť zaslať zoznam a
   cenník, ako aj ich zmeny. Prvýkrát tak musia urobiť najneskôr do 31. mája 2015.  • Agenda schvaľovania cenníkov je časovo náročná, navyše nie
   sú stanovené maximálne ceny, ani výkony, za ktoré poskytovateľ požadovať od
   pacienta poplatok. Napr. poplatok za manažment pacienta nie je definovaný,
   napriek tomu ho poskytovatelia často vo svojich cenníkoch uvádzajú. Ako majú
   samosprávne kraje postupovať?

   Právne predpisy neustanovujú, akým
   spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie
   pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovuje, že súčasťou
   zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania
   na konkrétny čas.
   Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto
   úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  • Doteraz vyberali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
   poplatky okrem tzv. manažérskeho napr. aj poplatok pacienta za klimatizovanú
   čakáreň, vzhľadom na to, že žiaden právny predpis nevylučoval vyberanie týchto
   poplatkov. Čo bude predmetom schváleného cenníka teraz?

   Zmluvný
   poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhrady za zdravotnú
   starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške
   spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č.
   777/2004 Z. z. Službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže
   byť iba to, čo ustanovil § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a poskytovateľ zdravotnej
   starostlivosti za ne môže požadovať úhradu najviac vo výške spoluúčasti
   poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z.
   Úhradu od pacienta za "klimatizovanú čakáreň" a podobné "poplatky" nemožno
   požadovať.

  Zdroj:MZSR