Otvorená nemocnica: nový projekt - nový prístup k transparentnosti

30.04.2015 22:25

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ako prvá spomedzi všetkých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR vstúpila v apríli 2015 do pilotného projektu "Otvorená nemocnica". V rezorte zdravotníctva ide o nový prístup, nové smerovanie a napĺňanie nových cieľov, ktorých základným pilierom je transparentnosť vo všetkých segmentoch. Takýto prístup možno definovať aj ako zásadnú kultúrnu zmenu nemocnice ako organizačného celku, pričom ide o výzvu pre všetky verejné nemocnice."Záujem verejnosti o to, ako nakladáme s verejnými zdrojmi a zvereným majetkom, považujeme za významný krok k transparentnosti," vysvetľuje riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) Miriam Lapuníková. Od začiatku roku 2015 zverejňuje nemocnica na svojej webovej stránke www.fnspfdr.sk priebežné ekonomické výsledky, verejné obstarávania, vybrané ukazovatele z personalistiky, indikátory kvality a podobne. "Otvorená nemocnica však nie je len o zverejňovaní čísel, je to aj zmena postoja zdravotníckeho zariadenia. Byť otvorenou nemocnicou znamená byť bližšie k pacientom, poskytnúť kvalitnú liečbu, primerané služby, ale aj dostatok informácií, odpovede na otázky a predchádzať akejkoľvek nespokojnosti. Otvorení sa snažíme byť aj voči našim zamestnancom a od januára sme dali priestor ich zástupcom spolupodieľať sa na vybraných rozhodovacích procesoch," približuje riaditeľka. Okrem zverejňovania informácií vo FNsP FDR zmenili systém objednávania sa pacientov na ambulantné vyšetrenie, čím sa skrátilo ich čakanie pred ambulanciami. V tomto roku plánujú zrekonštruovať vstupnú halu a pribudne v nej informačné centrum prvého kontaktu pre návštevníkov nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva pri príprave projektu "Otvorená nemocnica" prizvalo k  spolupráci odborníkov na transparentnosť, ktorí sa budú podieľať na postupnom dotváraní celého projektu, aby bol  komplexný a spĺňal všetky kritériá transparentnosti.

Otvorená nemocnica je otvorená voči pacientom
• otvorená voči podnetom od pacientov a návštevníkov, pričom proaktívne rieši ich potreby,
• ponúka pacientom a návštevníkom možnosti participovať na jej aktivitách a rozvoji,
• príklad 1: Pacienti a procesy.
 Otvorená nemocnica je otvorená voči zamestnancom
• lekári, sestry aj ďalší zamestnanci sa aktívne podieľajú na rozvoji nemocnice a tým aj na dosahovaní jej cieľov,
• príklad 2: Rozvojový plán nemocnice.
Otvorená nemocnica je otvorená voči verejnosti
• nemocnica má definovaný štandard transparentnosti, ktorý dodržiava a vyhodnocuje,
• v rámci neho zverejňuje dokumenty a informácie užívateľsky komfortným spôsobom; ide o výrazný krok k participácii verejnosti na rozvoji nemocnice,
• nemocnica je otvorená voči kritike,
• príklad 3: Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť nemocníc + webová stránka FNsP F. D. R. Banská Bystrica. https://www.nspbb.sk/index.php 
Otvorená nemocnica je otvorená voči novým ideám, inováciám a trendom
• nemocnica sa inšpiruje skúsenosťami a overenými postupmi iných zdravotníckych zariadení,
• nemocnica vytvára podmienky na rozvoj inovácií, realizuje výskumné aktivity,
• príklad 4: Platforma zdravotníckych inovácií.
Otvorená nemocnica je otvorená voči spoločnosti
• nemocnica dbá o šetrný prístup k životnému prostrediu, rešpektuje sociálne a ekonomické výzvy, predovšetkým vo svojom meste a regióne.
Príklady
Príklad 1: Pacienti a procesy
Cieľom je dosiahnuť, aby nemocnica venovala primeranú
pozornosť potrebám a problémom pacientov i návštevníkov. Za týmto účelom bude v
každej nemocnici vyčlenená zodpovedná osoba, jej zaradenie v organizačnom
usporiadaní si určí každá nemocnica podľa svojich možností. Od tohto pracovníka
sa očakáva, že sa bude empaticky zaujímať o problémy pacientov, racionálne
zhodnotí situáciu, poskytne spätnú väzbu vedeniu nemocnice, prípadne navrhne
riešenia vzniknutých problémov. Ide o to, aby návštevníci nemocnice dostali
adekvátnu odpoveď na svoje otázky, v nemocnici bude zriadené centrálne kontaktné
miesto (informátor, recepcia...), kde zaškolený pracovník poskytne požadované
informácie. Komfort pre pacientov a návštevníkov nemocnice zabezpečia kvalitné
informačné prvky (napr. aj obrazovky v čakárňach), v prípade potreby aj
objednávací systém.

Príklad 2: Rozvojový plán nemocnice
Nemocnice v spolupráci s MZ SR vypracujú päťročný plán na roky 2016 - 2020, v ktorom vytýčia
rozvoj nemocnice s prihliadnutím na kľúčové oblasti. Mali by to byť plány
udržateľného rozvoja, ktoré pri realizácii prispejú k zastaveniu ďalšieho
zadlžovania. Nemocnice do nich zahrnú aj realizáciu aktivít, ktoré sú v
kompetencii manažmentov, ale budú definovať i skutočnosti, ktoré vedenie
nemocníc nedokáže ovplyvniť. Ide o prístup k investičným prostriedkom,
mikroekonomickú situáciu v regióne s ohľadom na existenciu iných poskytovateľov
a taktiež zmeny v platobnom mechanizme, resp. spôsobe nákupu poisťovní z pohľadu
nemocnice. Tieto tézy budú predmetom diskusií manažmentov nemocníc s MZ SR,
prípadne s ďalšími zainteresovanými stranami. Na príprave plánov sa budú
podieľať členovia vedenia nemocnice, primeraným spôsobom aj ostatní zamestnanci,
plán každej nemocnice bude na jej webovej stránke, čo je základný predpoklad
úspešnej komunikácie nemocnice so zriaďovateľom, odbornou aj laickou
verejnosťou, bude podkladom pre čerpanie eurofondov aj pre hodnotenie práce
manažmentov nemocníc.

Príklad 3: Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť nemocníc
V mesiaci apríl 2015 nemocnice pripravili svoje návrhy na 
"Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť nemocníc", ktoré definujú
rozsah nemocnicou zverejňovaných informácií a údajov - rozdelený do štyroch
kategórií: (i) automaticky zverejňované na webovej stránke nemocnice, (ii)
zverejňované na požiadanie, (iii) zverejňované podľa uváženie vedenia nemocnice
a (iv) nezverejňované.
 
Príklad 4: Platforma zdravotníckych inovácií (https://www.health.gov.sk/?izp7)
Cieľom platformy je rozprúdiť spoluprácu medzi expertmi z nemocničného prostredia a externými
odborníkmi. Účasť v tomto type spolupráce je otvorená pre všetkých serióznych
záujemcov a aktivity bude usmerňovať dobrovoľný koordinátor, poverený MZ
SR/Inštitút zdravotnej politiky. Na riešenie konkrétnych úloh bude možné riadiť
ľubovoľný počet pracovných skupín.

Zdroj: MZSR