Môj život s cukrovkou 9 - VÝZVA - zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu

08.10.2018 10:38

Môj život s cukrovkou 9 - VÝZVA - zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu

08.10.2018 10:38

Združenie na pomoc diabetikom

Prešovská 39, 821 08 Bratislava

tel. 0917/493 172, e-mail: zpd@centrum.sk, www.diazivot.webnode.sk

IČO: 30 799 848

VÝZVA - zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov organizácie: Združenie na pomoc diabetikom

Adresa organizácie: Prešovská 39, 821 08 Bratislava

IČO: 30799848

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie: www.diazivot.webnode.sk

Kontaktné miesto: Združenie na pomoc diabetikom,
Prešovská 39, 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Madaj, mobil 0917 493 172

e-mailová adresa: zpd@centrum.sk

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Tlač knižnej publikácie Môj život s cukrovkou 9.

Stručný opis predmetu zákazky: tlač jedného čísla - 2 000 ks,
grafické práce, predtlačová príprava.
Kniha je určená pre zdravotne postihnuté osoby - diabetikov.
Rozsah publikácie: formát A5, 48 strán vrátane obálky, obálka plnofarebná 170g
/4 strany/, vnútro 90g /44 strán, 2 farby, čierna a ružová/.

Slovník spoločného obstarávania (CVP): 79800000-2
Tlačiarenské a príbuzné služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 400,- € vrátane DPH
Možnosť predloženia ponuky: Na celý predmet zákazky alebo časť zákazky.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:

Podmienky účasti:
Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.
Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: do 16. 11. 2018

Čas: 12.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené
v bode I. tejto výzvy (Združenie na pomoc diabetikom, Prešovská 39, 821 08 Bratislava) 

OBSAH PONUKY
A OZNAČENIE PONÚK:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra).

2. Cenový návrh

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, označenej
názvom zákazky "Môj život s cukrovkou 9", s identifikačnými
údajmi uchádzača a verejného obstarávateľa a nápisom "Súťaž - neotvárať".

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena alebo ekonomicky

najvýhodnejšia ponuka za predmet zákazky vrátane DPH.

Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk: 8.10.2018

Podpis osoby, zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu:

Mgr. Miroslav Madaj, v.r.