Časopis Diaživot 2016 - VÝZVA zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu

01.12.2015 21:50

Združenie na pomoc diabetikom

Prešovská 39, 821 08 Bratislava

tel. 0917 493 172, 0915 791 012, e-mail: zpd@centrum.sk, www.diazivot.webnode.sk

IČO: 30799848

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov organizácie: Združenie na pomoc diabetikom

Adresa organizácie: Prešovská 39, 821 08 Bratislava

IČO: 30799848

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie: www.diazivot.webnode.sk

Kontaktné miesto: Združenie na pomoc diabetikom,
Prešovská 39, 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Madaj, mobil 0917 493 172

e-mailová adresa: zpd@centrum.sk

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Tlač časopisu DIAživot

Stručný opis predmetu zákazky: tlač štyroch čísiel
časopisu vrátane grafických prác a kompletnej predtlačovej prípravy.
Časopis je určený pre zdravotne postihnuté osoby - diabetikov. Predpokladaný
rozsah časopisu: 28 strán vnútro + 4 strany obálka, plnofarebné vnútro aj
obálka.

Slovník spoločného obstarávania (CVP): 79800000-2
Tlačiarenské a príbuzné služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 600,- € vrátane DPH
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:

Podmienky účasti: Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.
Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: do 31. 1. 2016

Čas: 12.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené
v bode I. Tejto výzvy (Združenie na pomoc diabetikom, Prešovská 39, 821 08
Bratislava)

 

 

OBSAH PONUKY A OZNAČENIE PONÚK:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného
registra).

2. Cenový návrh

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, označenej
názvom zákazky "Diaživot", s identifikačnými údajmi uchádzača a verejného
obstarávateľa a nápisom "Súťaž - neotvárať".

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za predmet zákazky vrátane DPH.

Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk: 1.12.2015

Podpis osoby, zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu:

Mgr. Miroslav Madaj, v.r.